Profilaktyka a promocja zdrowia na terenie miasta Sieradz

W Sieradzu podejmowanych jest wiele działań mających na celu profilaktykę oraz promocję zdrowia. Gmina miasto Sieradz nie jest organem prowadzącym zakłady służby zdrowia, dlatego też realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia możliwa jest jedynie poprzez działania profilaktyczne.

Dostępność świadczeń zdrowotnych uzależniona jest od kontraktów z Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia W mieście realizowany jest Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2009-2013, którego celem jest, między innymi, zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Sieradza, zmniejszenie zjawiska nadużywania alkoholu i zmiana struktury jego spożycia, ograniczenie rozpowszechnienia palenia tytoniu oraz ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód, zwiększenie świadomości i edukacji zdrowotnej mieszkańców, zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W Sieradzu realizowany jest ponadto Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, którego priorytetami są: profilaktyka – wspieranie zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez pomoc mieszkańcom Sieradza w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz pomoc w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom; promocja zdrowia psychicznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta i pozyskanie do współpracy rodziców i instytucji wspierających rolę wychowawczo – opiekuńczą rodziny i szkoły oraz zapobieganie zaburzeniom spowodowanych nadużywaniem alkoholu, paleniem tytoniu oraz używaniem substancji psychoaktywnych.

Przestępczość jest jednym ze zjawisk społecznych, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Na terenie powiatu sieradzkiego zdarzają się przestępstwa/wykroczenia popełniane przez osoby znajdujące się pod wpływem substancji psychoaktywnych, co zostało przedstawione w podrozdziale dotyczącym problemu uzależnień od substancji psychoaktywnych. Miasto i Gmina Sieradz są najbardziej zagrożonym rejonem w powiecie sieradzkim. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu: 35 sprawców popełniło 112 czynów karalnych. W okresie analogicznym odnotowano 54 nieletnich sprawców, którzy dopuścili się 188 czynów karalnych. Policja w Sieradzu prowadzi konsekwentną walkę z nietrzeźwymi kierowcami oraz przestępczością narkotykową. Komenda Powiatowa Policji ściśle współpracuje z instytucjami działającymi na terenie miasta w różnych przedsięwzięciach, zabezpieczając imprezy, a także biorąc udział w działalności edukacyjnej i profilaktycznej.