Nałożenie obowiązków podatkowych

Prawne podstawy do nałożenia obowiązków podatkowych w naszym kraju określa obowiązująca od 17. października 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2. kwietnia 1997 r. , art. 217 stanowi: nakładanie podatków oraz innych danin publicznych, a także określanie wszystkich podmiotów opodatkowania, również przedmiotów opodatkowania, jak i stawek podatkowych, a także kategorii podmiotów, które są zwolnione od podatków oraz zasad przyznawania ulg i umorzeń podatkowych, może nastąpić tylko w drodze ustawy.

Zgodnie z obowiązującą zasadą w art. 8 Konstytucji, stosuje się jej przepisy bezpośrednio, chyba że nasza Konstytucja stanowi odmiennie. Miejsce Konstytucji w całym systemie źródeł prawa o podatkach wymaga także, by proces jego wykładni mógł przebiegać w taki sposób, aby cała dokonana interpretacja zgodna była z Konstytucją. W tejże kwestii trzeba zwrócić uwagę na pewne wytyczne Trybunału Konstytucyjnego, które są zawarte w uchwale z 6. września 1995 r., sygnatura W 20/94, czyli Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, z 1995 r., o numerze 1, poz. 6, cz. II, strony 258–265, gdzie wskazuje, że w sytuacji, kiedy jest możliwe właśnie takie wyłożenie przepisu, by został on w zgodzie z Konstytucją, trzeba z tejże możliwości skorzystać, jednocześnie odrzucając taką drogę do interpretacji, która jednoznacznie prowadzi do odczytania danego przepisu jako niekonstytucyjnego. Na cały polski system podatkowy składa się bowiem dwanaście tytułów podatkowych, które są objęte szczególnym materialnym prawem podatkowym.

To pojęcie podatku zdefiniowano w artykule 6 ustawy z 29. sierpnia 1997 roku, czyli ordynacja podatkowa oraz jest to publicznoprawne, jak i nieodpłatne, także przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne właśnie na rzecz Skarbu Państwa, również województwa i powiatu lub gminy, które wynika z ustawy podatkowej. Wszystkie przepisy ordynacji podatkowej należy stosować również do opłat oraz innych niepodatkowych należności dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek terytorialnego samorządu, do których określania lub ustalania uprawnione zostały organy podatkowe, także opłat, o których jest mowa w przepisach o podatkach oraz opłatach lokalnych. Cała część materialna ogólna oraz cała część proceduralna w prawie podatkowym została uregulowana pewnymi przepisami ordynacji podatkowej.